Tolken (Russian Culture & Communication)

Russian Culture, Communication & Mediation

Russian Culture, Communication & Mediation biedt mediation aan op het snijvak tussen verschillende talen en culturen, tussen personen uit bedrijven en organisaties uit Westerse maar ook uit niet-Westerse landen, met name uit Nederland en Rusland afkomstig, met als doel conflict deëscalatie en oplossen van geschillen.

Maar wat is mediation eigenlijk?

Veel mensen zijn het gelukkigst en het produktiefst als ze in harmonie kunnen samenwerken en samenleven. Over de grenzen geldt ook dat we ons het meest senang voelen, als de internationale betrekkingen en verhoudingen duidelijk en voorspelbaar zijn. Internationale samenwerking is zelfs verankerd in onze grondwet: ‘Het streven naar het bereiken van vrede door vreedzame regeling van geschillen (...) en uitbreiden van economische betrekkingen’.

Op het moment dat een oorspronkelijk voorspoedige samenwerking, goed nabuurschap, saamhorig samenleven of een harmonieuze (familie)relatie in de knel is gekomen, kunt u beroep doen op een mediator of bemiddelaar.

Mediation

Mediation is een vorm van conflict bemiddeling waarbij een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, samen met twee of meer partijen werkt aan een voor alle partijen aanvaardbare oplossing voor het probleem.

Wanneer mediation?

Niet elk conflict is bemiddelbaar of mediabel. Vaak kunnen en willen familieleden, partners, buren, collega’s, etc. er zelf nog uit komen. Dan hebben ze niemand nodig. Maar soms is het conflict al te ver geëscaleerd en willen partijen niets meer met elkaar te maken hebben of nog erger. Mediation komt in zicht wanneer de partijen er zelf niet meer uit komen, maar werkt niet of niet goed wanneer het conflict te ver is geëscaleerd. In dat geval zit er vaak alleen nog een gang naar de rechter op, met allerlei dure, langlopende en ellendige procedures van dien (of een nog verdere escalatie van het conflict!).

Wat zijn uw doelstellingen met mediation?

Is er een conflict waar u beiden niet meer zelf uitkomt? Er zijn verschillende mediators tot wie u zich kunt wenden. Elke mediator heeft zijn eigen specialisatie en werkwijze. Dit kan een groot verschil maken voor de uitkomst van de mediation, dus denkt u goed na wat u wilt bereiken met mediation: Wilt u het geschil (snel) oplossen, of staat het relatiebehoud voor u voorop? Of zijn beide voor u even belangrijk? Op welk gebied heeft u een conflict? Is het een familieconflict, bijvoorbeeld problemen bij de overname van een familiebedrijf of een dreigende echtscheiding, of is het gerelateerd aan arbeidsrecht, is het een zakelijk conflict, medisch conflict, burenruzie, is het daarbij misschien ook nog een intercultureel conflict, waarbij de conflicterende partners of belanghebbenden uit verschillende culturen komen? Deze vragen hebben invloed op wat voor mediator het meest geschikt voor u is. Bedenk wel: een mediator zal nooit een beslissing afdwingen en zal dit ook niet proberen. Het is daarnaast van belang dat beide partijen bereid zijn zich in te spannen om de mediation een kans te geven. Van beide partijen wordt dus een actieve en serieuze inbreng verwacht. Bij een gerechtelijke procedure kunt u de rechter proberen te overtuigen van uw gelijk. Bij mediation zult u zich ook moeten gaan inleven in de visie van de andere partij.

Wat bereikt u met mediation?

Met mediation werkt u met hulp van de mediator aan de oplossing voor een conflict. De mediator zorgt dat het gesprek tussen u beiden op gang komt. De oplossing draagt u beiden uiteindelijk zelf aan. U kunt zelf dus invloed uitoefenen op de oplossing van het geschil. Afhankelijk van de soort mediation kan u daarnaast ook werken aan de onderlinge relatie en de verbetering van de communicatie. De totale kosten voor mediation zijn vaak aanzienlijk lager dan de totale juridische kosten die gemoeid zijn met een (langdurige) gerechtelijke procedure. Bovendien is de kans dat u met de tegenpartij na afloop van de mediation weer door één deur kunt veel groter, dan na afloop van een gerechtelijke procedure.

Een mediator inschakelen.

U kunt zelf een mediator inschakelen. Voor de details zie: hoe verloopt mediation? Mediation kan ook voorgesteld worden door de rechter.

Mediation en bemiddelling

Zowel mediation als bemiddeling gaan om tussenpartijdige conflicthantering: een derde persoon staat tussen de conflicterende partijen in. Beide benaderingen zijn een vorm van alternatieve conflictoplossing (ADR, Alternative Dispute Resolution). Er is een verschil tussen mediation en bemiddeling.

Bij mediation zijn het de partijen zelf die onderling tot een oplossing, schikking en/of regeling komen, de mediator begeleidt het proces, de mediator legt soms een keuze voor, maar maakt niet zelf keuzes voor de partijen. De keuzes maken de partijen zelf. En vaak komen de belanghebbenden zelf tot hele mooie oplossingen die zonder gebruikmaking van mediation niet mogelijk waren geweest. De collega’s, buren, maten, familieleden, partners of anderszins betrokkenen staan in dat geval veel meer achter hun keuzes, dan wanneer een derde partij een beslissing voor hen had gemaakt. Een mediator heeft geen belang bij een bepaalde uitkomst: hij is neutraal. Een mediator staat tussen de partijen in en respecteert de autonomie van beide partijen.

Een bemiddelaar bemoeit zich meer op inhoudelijk niveau met het conflict. Hij zoekt actief naar de botsende belangen en standpunten en komt dan met een voorstel voor een oplossing, waar de partijen wel of niet mee akkoord kunnen gaan. Een bemiddelaar beïnvloedt dus de uitkomst van het proces. Het voordeel is dat er snel een regeling gevonden kan worden of een schikking kan plaatsvinden. Het nadeel is dat het niet de oplossing is van de partijen zelf, de partijen staan er mogelijk niet helemaal achter. Bovendien kan nieuwe onenigheid of een nieuw geschilpunt snel de kop opsteken, omdat er niet gewerkt is aan de onderlinge relatie en de onderliggende oorzaken van de verdeeldheid.

Onpartijdige en neutrale mediator

Een mediator is onpartijdig. Een mediator heeft geen voorkeur voor de ene of de andere partij. De onpartijdigheid wordt het best gewaarborgd indien de mediator een externe partij is. Een advocaat, daarentegen, die één van beide partijen in een geschil bijstaat is juist partijdig. Een mediator is daarnaast neutraal: hij oefent geen invloed uit op de uitkomst van de mediation. De mediator maakt het mogelijk dat de partijen met elkaar in gesprek gaan. Ook dit is in tegenstelling tot wat een advocaat doet: Die oefent juist wel invloed uit op de uitkomst van het conflict.

Vertrouwelijke gesprekken en vrijwillige deelname aan de mediation

De informatie die de partijen tijdens de mediation elkaar vertellen wordt vertrouwelijk behandeld. Meestal wordt er geen verslag gemaakt van wat er besproken is tijdens de mediation. Dat is belangrijk, want mediation is een proces waarbij meningen, onderlinge beeldvorming, communicatie en standpunten gedurende het proces kunnen wijzigen. De partijen nemen vrijwillig deel aan het mediation proces.

Welke soort mediation kiezen?

Kies altijd een MfN-registermediator. Carlijn Ubbens is de oprichter van Russian Culture, Communication & Mediation. Zij is gecertificeerd mediator en erkend door het MfN (Mediatorsfederatie Nederland). Carlijn Ubbens is narratief mediator.

Wat doen wij?

Carlijn Ubbens is de oprichter van Russian Culture, Communication & Mediation en is gespecialiseerd op het gebied van interculturele communicatie, met name tussen Nederlandstaligen, Engelstaligen en Russischtaligen. Na een grondige studie van de Russische taal en interculturele communicatie is Carlijn Ubbens tolk in de Russische taal geworden.

In het verlengde van tolken ligt mediation, waarbij zowel de tolk als de mediator tussen de partijen in staan als neutrale, onpartijdige partner, die beiden ervoor zorgdragen dat partijen elkaar gaan begrijpen. Er zijn natuurlijk ook verschillen tussen een tolk en een mediator. De tolkt volgt het gesprek en schakelt tussen twee talen, er is meestal geen sprake van een conflict. De narratieve mediator stuurt het gesprek meer en probeert een ander soort gesprek tot stand te brengen en een alternatief verhaal naar boven te krijgen. Als narratieve mediator is Carlijn Ubbens gespecialiseerd in mediation bij interculturele conflicten, met name tussen Russischtaligen en Nederlandstaligen. Vaak gaat het bij interculturele conflicten niet zozeer om de verschillende belangen, dikwijls komen die zelfs deels overeen. Vaak is er miscommunicatie ontstaan omdat de kennis van elkaars taal en cultuur of diepergelegen opvattingen ontoereikend waren, waarbij er misverstanden zijn ontstaan, die weer reacties hebben uitgelokt, die weer verkeerd zijn geïnterpreteerd door de andere partij. Als narratieve mediator op intercultureel vlak probeert zij die verhalen boven water te krijgen en voor beide partijen inzichtelijk te krijgen. Met als doel het creëren van wederzijds begrip, erkenning voor elkaars visie en het deëscaleren van het conflict.

Waarom doen wij dit?

Als tolk in de Russische taal slaat Carlijn Ubbens een brug tussen twee heel verschillende culturen. Zij doet dit in de meest uiteenlopende vakgebieden en situaties, in bijvoorbeeld het bedrijfsleven en voor de overheid. Als mediator wil zij ook een brug slaan. Haar drijfveer is dat partners uit het Westen en Rusland elkaar nodig hebben en wederzijds begrip is daarbij een voorwaarde om succesvol samen te werken. Zij wil hen daar een handje bij helpen. Zeker in deze wereld, waarbij er steeds meer onderling onbegrip is, zijn taalvaardigheid, culturele sensitiviteit en ervaring in conflictbeheersing en conflictde-escalatie belangrijke vaardigheden, om ervoor te zorgen dat we elkaar blijven begrijpen en begrip kunnen blijven opbrengen voor elkaars standpunten. U kunt hier contact opnemen met Russian Culture, Communication & Mediation.

Lees verder

RU / NL