welke mediation benadering kiezen?

Welke mediation benadering kiezen voor relatiebehoud?

Welke mediation benadering kiezen voor relatiebehoud?

Er zijn verschillende mediation benaderingen. Er zijn mediators die vinden dat mediation alleen geschikt is voor het zo netjes mogelijk beëindigen van de relatie. Let dus goed op! Heeft u nog hoop dat het allemaal weer goed komt? Wist u dat mediation ook geschikt is voor relatie herstel? U kunt dan beter wel een mediation benadering kiezen om het relatieherstel op zijn minst een kans te geven! Er zijn meerdere mediation benaderingen! Bijvoorbeeld de narratieve benadering.

Uw mediator: gespecialiseerd in de verbetering van de communicatie

Bij de narratieve mediation benadering staan juist het relatiebehoud en de verbetering van de communicatie op de eerste plaats, waardoor er veel meer ruimte kan ontstaan voor een oplossing van het conflict. Carlijn Ubbens werkt volgens deze methode en is register mediator.

Hieronder meer over de narratieve mediation benadering.

Narratieve mediation

Narratieve mediation is volgens ons de mooiste vorm van mediation, aangezien deze benadering zowel aandacht heeft voor het verbeteren van de onderlinge relatie en communicatie, als voor de oplossing van het conflict.
Bij narratieve mediation gaat de mediator ervan uit dat het conflict tussen de mensen in staat en dat de mensen zelf niet het probleem zijn. Het probleem wordt in de narratieve benadering geëxternaliseerd. Er is verdeeldheid ontstaan.

Andere betekenissen hechten aan bepaalde gebeurtenissen

De narratieve mediator gaat er van uit dat mensen andere betekenissen hechten aan bepaalde gebeurtenissen. Dat de partijen deze gebeurtenissen verschillend opvatten of interpreteren en daaruit weer bepaalde conclusies trekken en van daaruit (verder) handelen. Als je elkaars verhaal niet kent, begrijp je dus ook elkaars acties op een gegeven ogenblik niet meer. Zo kunnen er misverstanden ontstaan. Dat kan ook gebeuren als je de diepere opvattingen of geschiedenis niet begrijpt, of elkaars verborgen verwachtingen niet kent. De narratieve mediator heeft daarom eerst aandacht voor het conflictverhaal dat mensen creëren op basis van bepaalde gebeurtenissen. Het kan dus best zo zijn dat de belangen vrijwel identiek zijn, maar dat er toch een conflict ontstaat! Dat kan gebeuren, omdat mensen nu eenmaal verschillend zijn en woorden of gebeurtenissen verschillend kunnen interpreteren.

Verborgen verwachtingen

De narratieve mediator ziet diepere opvattingen, of verborgen verwachtingen, vervormde beeldvorming, positionering, onderliggende emoties, wrijving of irritatie als mogelijke redenen voor verstoord contact.
De mediator gaat ervan uit dat wanneer deze diepere opvattingen, verborgen verwachtingen, vertekende beeldvorming, positionering, opgekropte gevoelens, bezorgdheid, frustratie of teleurstelling (etc.) naar de oppervlakte zijn gekomen en partijen elkaar erkenning hebben gegeven, zij vaak heel goed in staat zijn om hun onderlinge conflict zelf op te lossen.

Met andere ogen naar het conflict kijken

De narratieve mediator begeleidt het proces daarom richting erkenning van elkaars gevoel of visie op de gebeurtenissen, naar begrip voor elkaars diepere opvattingen en richting een positieve wederzijdse beeldvorming waarbij de dialoog weer op gang komt. Op basis hiervan kan er met andere ogen naar het conflict gekeken worden, komt er ruimte voor de positieve kanten van de relatie en kan er een alternatief verhaal gecreëerd worden. Er ontstaat vaak een wederzijdse welwillendheid en oplossingen kunnen ‘als vanzelf’ ontstaan of er ontstaat veel meer ruimte voor het creëren van overeenstemming. Het voordeel hiervan is dat, wanneer deze onderliggende zorgen, wantrouwen, boosheid, verdriet (etc.) of misverstanden zijn aangepakt, het contact is verbeterd en het probleem is opgelost, er vervolgens minder kans is op nieuwe conflicten.

Oplossing

De narratieve mediator gaat er dan ook vanuit dat de deelnemers in principe competent genoeg zijn om met de ander samen te werken en tot goede overeenstemming te komen. Hij helpt hen om die situatie te creëren, waarin dat ook daadwerkelijk mogelijk is. Een oplossing die deelnemers zelf ontwikkelen zal altijd beter passen en geschikter zijn dan een voorstel dat een mediator hen kan aandragen. Narratieve mediation is een heel werkbare vorm van mediation bij interculturele communicatie of interculturele conflict resolutie en werkt conflict deëscalerend.

Carlijn Ubbens werkt volgens de narratieve methode.

De meest voorkomende mediation benadering is echter de probleemoplossende of faciliterende mediation, en ook zijn er nog andere vormen van mediation.

Probleemoplossende mediation, of faciliterende mediation

De meeste mediators in Nederland zijn probleemoplossende mediators, die o.a. uitgaan van het Harvard-model van onderhandelingen. Bij deze Harvard-methode voor principieel onderhandelen gaat het o.a. om het vinden van onderliggende en gemeenschappelijke belangen. De persoon wordt van het probleem gescheiden en objectieve criteria worden gebruikt voor het gezamenlijk oplossen van het conflict. Hier is het idee dat onenigheid of strijd ontstaat wanneer mensen verschillende standpunten hebben die zij zelf niet met elkaar kunnen verenigen.

Rationele benadering

De Harvard methode van onderhandelingen gaat uit van de rationele mens. De mediator houdt zich zo ver mogelijk afzijdig van de inhoud, maar stuurt het onderhandelingsproces van de belanghebbenden. De mediator geeft geen inhoudelijke adviezen of suggesties.

Mogelijk bezwaar van de probleemoplossende mediation

Het lastige hierbij is, dat wanneer er emoties in het geding zijn, het conflict misschien wel opgelost wordt, maar er op den duur weer een nieuwe aanvaring kan ontstaan, omdat de onderliggende complicaties, obstakels of irritaties niet zijn aangepakt.
De meeste probleemoplossende mediators hebben een specialisatie, zoals arbeidsrecht, familierecht, financiële dienstverlening, buurtbemiddeling of ze zijn psycholoog van oorsprong. Het aandachtsgebied per mediator kan sterk verschillen! Zij zijn dus arbeidsmediator, familiemediator, echtscheidingsmediator, financieel mediator, nalatenschapsmediator, mediator bij burenruzie of psycholoog-mediator of, wat ook kan, online mediator.
Een aantal probleemoplossende mediators maakt ook gebruik van andere interventietechnieken, bijvoorbeeld transactionele analyse of systemische mediation, waarbij er ook aandacht is voor niet-rationele kanten van het conflict.

Evaluatieve mediation, resultaatgerichte mediation

Evaluatieve mediation of de resultaatgerichte benadering zou beter passen bij zakelijke conflicten die om een snelle oplossing vragen. Hierbij probeert de mediator de partijen ervan te overtuigen een bepaalde regeling of schikking te accepteren. De mediator gaat ervan uit dat de partijen een bepaalde sturing van de mediator nodig hebben.

Mogelijk bezwaar van evaluatieve mediation

De partijen krijgen bij deze benadering minder autonomie van de mediator, dan bij de overige benaderingen.

Transformatieve mediation, communicatiegerichte mediation, interactionele benadering

Er bestaat ook een transformatieve vorm van mediation. Voor een transformatieve mediator staat het openen van de onderlinge communicatie en het totstand brengen van een dialoog centraal. Er wordt meer op het onderlinge contact en de onderliggende gevoelens gelet, dan op het oplossen van de conflicten en geschilpunten. De transformatie naar meer empowerment (autonomie) van jezelf en meer recognition (erkenning) van de ander is hierbij van cruciaal belang. Het idee hierachter is dat als iemand zich enerzijds kan inleven in de ander, maar anderzijds zijn eigen wensen en behoeften in acht houdt, er een goede basis is voor positief contact met de ander. De aandacht gaat naar de communicatie in het hier en nu. Het is een geschikte vorm van mediation voor bijvoorbeeld familierelaties, waarbij het behoud van de relatie en de verbetering van de onderlinge communicatie voorop staat.

Mogelijk bezwaar van transformatieve mediation

Het mogelijke bezwaar bij deze communicatiegerichte vorm van mediation en het aanpakken van de communicatieproblemen is dat er niet veel structuur zit in deze vorm van mediation en niet altijd de praktische kant van de kwestie wordt aangepakt.

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u vragen of wilt u eens met mij in gesprek neem dan contact op via +316 2393 5943.  Ook kunt u mij een email zenden naar: info@carlijnubbens.nl.