privacy verklaring AVG

Privacyverklaring

Privacyverklaring van Russian Culture & Communication

Over mij

Mijn naam is Carlijn Ubbens, ik ben oprichter van Russian Culture, Communication & Mediation en ik verzorg verschillende interculturele diensten. Het gaat om diensten op het gebied van tolken, mediation, organisatie van culturele evenementen, taalcursussen, lezingen en vertalingen. Voor deze dienstverlening verwerk ik een aantal gegevens van u. Deze kunnen aangeduid worden als persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Ten aanzien van deze gegevensverwerkingen ben ik de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat ik beslis welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Ik ben verantwoordelijk voor het zorgvuldig en behoorlijk verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving. In deze privacyverklaring informeer ik u over deze gegevensverwerkingen.

Privacy van de website Cookies

Ik maak op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat opgeslagen wordt op het device waarmee u mijn website bezoekt. Ik gebruik één soort cookies, namelijk analytische cookies. Met behulp van deze cookies verzamel ik statistische gegevens op een privacyvriendelijk geaggregeerd niveau over het gebruik van mijn website. Hierdoor kan ik mijn dienstverlening verbeteren.

De analytische cookies die ik gebruik zijn van Google Analytics en gebruik ik om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op mijn website. Dit doe ik op een manier die zoveel mogelijk rekening houdt met uw privacy. Uw IP-adres wordt om deze reden bijvoorbeeld slechts ten dele opgeslagen.

Gegevens van klanten, leveranciers en collega’s. Waarom ik uw persoonsgegevens verwerk

Ik verzamel, bewaar en gebruik uw persoonsgegevens voor het opstellen van offertes, het leveren van vertaal-, tolk- of andere taaldiensten. Omdat u mij daarom heeft verzocht, of om te voldoen aan wettelijke en fiscale vereisten. Ik gebruik uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden. De verzamelde persoonsgegevens kunnen inhouden: uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer. In uitzonderlijke gevallen kan ook uw geboortedatum ID- of BSN-nummer of andere persoonlijke informatie bij mij bekend zijn. Dan gaat het meestal om de beëdigde vertaling van een persoonlijk document.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is het verrichten van de diensten waarom u verzoekt of hebt verzocht of het treffen van de maatregelen die nodig zijn om aan dat verzoek te voldoen.

Wie krijgen uw persoonsgegevens nog meer?

Indien ik een tekst voor revisie naar een collega stuur, wordt die tekst geanonimiseerd, zodat de persoonsgegevens niet zichtbaar zijn. Voor administratieve doeleinden kunnen andere partijen toegang tot uw persoonsgegevens hebben, zoals mijn accountant en het hostingbedrijf van mijn website en e-maildiensten. Al deze partijen voldoen aan de AVG. Het hostingbedrijf van mijn website en e-maildiensten (info@carlijnubbens.nl) heeft de servers in Nederland staan. De communicatie tussen deze servers en mijn browser is beveiligd.

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens?

Gegevens met betrekking tot offertes worden een halfjaar bewaard. Voor zover het verrichte werkzaamheden betreft, moet ik in het kader van de fiscale bewaarplicht uw persoonsgegevens zeven jaar bewaren. Ik streef er naar om e-mailconversaties na vijf jaar te wissen.

Beveiliging persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heb ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen. De keuze van deze maatregelen is gebaseerd op de beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, het type persoonsgegevens dat ik voor u verwerk en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Ik streef ernaar deze maatregelen te laten voldoen aan de eisen in artikel 32 van de AVG.

Uw privacyrechten

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten. U heeft het recht mij te verzoeken om inzage, rectificatie, wissing, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u contact met mij opnemen. Mijn contactgegevens vindt u aan het einde van dit statement.

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’). Meer informatie hierover vindt u op de website van de AP (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Contact

Voor vragen of verzoeken kunt u via onderstaande gegevens contact met mij opnemen:

Russian Culture & Communication
t.a.v. Carlijn Ubbens
Oosterweg 90-2
9724 CL Groningen
info@carlijnubbens.nl
+316 2393 5943

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 27 juni 2018 en zal indien nodig worden herzien.