Interculturele mediation: mediation bij cultuurverschillen

Interculturele mediation: mediation bij cultuurverschillen

Interculturele mediation – mediation bij cultuurverschillen

Mediation, conflict bemiddeling en alternatieve conflict oplossing

Veel mensen zijn het gelukkigst en het produktiefst als ze harmonieus samenwerken en samenleven. Over de grenzen geldt ook dat we ons het meest senang voelen, als de internationale betrekkingen en verhoudingen duidelijk en voorspelbaar zijn. Internationale samenwerking is zelfs verankerd in onze grondwet: ‘Het streven naar het bereiken van vrede door vreedzame regeling van geschillen (…) en uitbreiden van economische betrekkingen’.
Carlijn Ubbens is mediator met specialisme interculturele communicatie bij culturele verschillen. Ze heeft ruim 20 jaar werkervaring met mensen uit de Russische cultuur en de voormalig Sovjet-Unie.

Interculturele communicatie: Wederzijds respect

Een cultuur die in vele opzichten ver bij onze westerse cultuur afstaat, terwijl de mensen uiterlijk vaak op ons lijken. Dit creëert bepaalde verwachtingen die lang niet altijd uitkomen. De bereidheid goed te willen luisteren naar iemand uit een andere cultuur en wederzijds respect blijkt vaak van cruciaal belang te zijn voor de communicatie. En daar gaat het nogal eens mis. Mensen uit een andere cultuur kunnen anders reageren, dan wij zouden doen.

Interculturele communicatie: Vooronderstellingen en diepere opvattingen

Een conflict over de grens of een intercultureel misverstand is zo ontstaan. Vaak begrijpen we elkaars taal nog wel, maar niet de exacte betekenissen ervan. Laat staan elkaars gewoonten, vooronderstellingen of diepere opvattingen. En al helemaal niet de interpretatie van elkaars handelen. Om dit soort misverstanden te voorkomen is er een extra soort interculturele sensitiviteit nodig.

Narratieve mediation in interculturele setting: Interculturele mediation

De benadering van de narratieve mediation werkt goed op het gebied van interculturele conflicten, wanneer er sprake is van cultuurverschillen en conflicten bij internationale samenwerking of grensoverschrijdende aangelegenheden, aangezien narratieve mediation niet alleen aandacht heeft voor onderhandelingen, de standpunten en belangen, maar vooral ook voor de dieperliggende oorzaken van een geschil of misverstand en de verschillende betekenissen die gegeven kunnen worden aan gebeurtenissen en aan datgene wat er wordt gecommuniceerd.

Internationale samenwerking

Internationale samenwerking is verankerd in onze grondwet. Er is steeds meer sprake van globalisering en internationalisering in ons land en in de wereld. Tegelijkertijd wordt er steeds meer gebruik gemaakt van vertaalprogramma’s waarbij vergeten wordt dat een mail opstellen in de ene taal misschien met hele andere woorden wordt gedaan dan in de andere taal, de culturele context wordt volkomen over het hoofd gezien.

Wederzijdse beeldvorming

Ook de wederzijdse beeldvorming wordt steeds meer bepaald door meningen gebaseerd op sociale media en het nieuws. Hoeveel werkelijk internationaal contact is er echt? Hoe zit het met de interculturele communicatie; communicatie waarbij je elkaar over de grenzen begrijpt? En hoe vaak kan het mis gaan, als je elkaars taal niet echt goed spreekt en elkaars cultuur niet echt weet te doorgronden, elkaars geschiedenis niet goed kent en verschillende uitleg geeft aan verschillende gebeurtenissen of woordkeuze? Zo kan de wederzijdse beeldvorming geheel eigen levens gaan leiden, zonder dat deze nog bij elkaar worden geverifieerd.

Westerse en niet-westerse achtergrond

Willen we vruchtbaar internationaal samenwerken, intercultureel samenleven en allerlei narigheid voorkomen, is het belangrijk nog aandacht voor elkaars verhalen te houden en open te staan voor de betekenis die ieder geeft aan bepaalde gebeurtenissen. Bij interculturele mediation is de narratieve benadering een bruikbare benadering, vooral als het gaat om interculturele communicatie tussen mensen van Westerse en niet-Westerse achtergrond, waarbij niet alleen de Westerse rationele overwegingen de overhand hoeven te hebben.
Bij narratieve mediation staat zowel de onderlinge relatie centraal als deëscalatie van het conflict, de verbetering van de communicatie en de oplossing van het geschil.