interculturele mediation

Interculturele mediation

Interculturele mediation, mediation en conflictbemiddeling

Veel mensen zijn het gelukkigst en het produktiefst als ze harmonieus samenwerken en samenleven.
Op het moment dat een oorspronkelijk vruchtbare samenwerking, goed nabuurschap, saamhorig samenleven of een harmonieuze (familie)relatie in de knel is gekomen, kan een mediator het gesprek op gang helpen, waardoor partijen weer naar elkaar gaan luisteren en er na verloop van tijd ruimte kan komen voor oplossingen. Bij interculturele mediation gaat het om mediation bij cultuurverschillen.

Wat is mediation?

Bij mediation probeert u samen met de andere partij tot een oplossing te komen onder begeleiding van een mediator. Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om met elkaar te spreken over mogelijke oplossingen, heeft mediation kans van slagen.

Wanneer mediation?

Mediation is heel geschikt wanneer partijen elkaar niet meer goed begrijpen of teveel tegenover elkaar zijn komen te staan. Maar tegelijkertijd zijn de partijen nog wel bereid om er samen uit te komen. Ze willen de relatie met elkaar in stand houden of niet nog slechter maken. Bij interculturele mediation gaat het om conflictbeslechting tussen mensen uit verschillende culturen, dit geeft een extra dimensie aan het conflict.

Wanneer geen mediation?

Niet elk conflict is bemiddelbaar of mediabel. Vaak kunnen en willen familieleden, partners, buren, collega’s, etc. er zelf nog uit komen. Dan hebben ze niemand nodig. Maar soms is het conflict al te ver geëscaleerd en willen partijen niets meer met elkaar te maken hebben of nog erger. Mediation  werkt niet of niet goed wanneer het conflict te ver is geëscaleerd. In dat geval zit er vaak alleen nog een gang naar de rechter op, met allerlei dure, langlopende en ellendige procedures van dien (of een nog verdere escalatie van het conflict!).

Wat bereikt u met mediation?

De mediator zorgt dat de communicatie weer op gang komt. De oplossing draagt u beiden uiteindelijk zelf aan. U kunt zelf dus invloed uitoefenen op de oplossing van het geschil. Afhankelijk van de soort mediation kan u daarnaast ook werken aan de onderlinge relatie en de verbetering van de communicatie.
De totale kosten voor mediation zijn vaak aanzienlijk lager dan de totale juridische kosten die gemoeid zijn met een (langdurige) gerechtelijke procedure.
Bovendien is de kans dat u met de tegenpartij na afloop van de mediation weer door één deur kunt veel groter, dan na afloop van een gerechtelijke procedure.

Over het algemeen geeft mediation ruimte voor de zaken die onder de oppervlakte spelen en die niet direct zichtbaar zijn. Dit is zeker het geval bij bepaalde vormen van mediation. Bij interculturele mediation en narratieve mediation is er veel aandacht voor de werkelijkheid naast de feiten.

Wat zijn uw doelstellingen met mediation?

Is er een conflict waar u beiden niet meer zelf uitkomt? Er zijn verschillende mediators tot wie u zich kunt wenden. Elke mediator heeft zijn eigen specialisatie en werkwijze. Er zijn grof gezegd vier mediation benaderingen in Nederland. De werkwijze en benadering van een mediator kan een groot verschil maken voor de uitkomst van de mediation, dus denkt u goed na wat u wilt bereiken: Wilt u het geschil (snel) oplossen, of staat het relatiebehoud voor u voorop? Of zijn beide voor u even belangrijk? Deze vragen hebben invloed op wat voor mediator het meest geschikt voor u is. Hier leest u meer over de verschillende mediation benaderingen.

Een mediator inschakelen.

U kunt zelf een mediator inschakelen. Voor de details zie: hoe verloopt mediation? Mediation kan ook voorgesteld worden door de rechter.

Hoe zit het nu met mediation, conflictbemiddelling en alternatieve conflictoplossing?

Zowel mediation als conflictbemiddeling zijn tussenpartijdige conflicthantering: een derde persoon staat tussen de conflicterende partijen in. Beide benaderingen zijn een vorm van alternatieve conflictoplossing (ADR, Alternative Dispute Resolution). Er is wel een verschil tussen mediation en bemiddeling:

Mediation

Bij mediation zijn het de partijen zelf die onderling tot een oplossing, schikking en/of regeling komen. En vaak komen de belanghebbenden zelf tot hele mooie oplossingen die zonder gebruikmaking van mediation niet mogelijk waren geweest. De collega’s, buren, maten, familieleden, partners of anderszins betrokkenen staan in dat geval veel meer achter hun keuzes, dan wanneer een derde partij een beslissing voor hen had gemaakt. Het is daarnaast van belang dat beide partijen bereid zijn zich in te spannen om de mediation een kans te geven. Van beide partijen wordt dus een actieve en serieuze inbreng verwacht. Bij een gerechtelijke procedure kunt u de rechter proberen te overtuigen van uw gelijk. Maar bij mediation zult u zich ook moeten gaan inleven in de visie van de andere partij. Bij interculturele mediation kan dat extra lastig zijn, daarover later meer.

Mediator

Een mediator heeft geen belang bij een bepaalde uitkomst: hij is neutraal. Hij staat tussen de partijen in en respecteert de autonomie van beide partijen. Een mediator zal nooit een beslissing afdwingen en zal dit ook niet proberen. De mediator begeleidt het proces, hij legt soms een keuze voor, maar maakt niet zelf keuzes voor de partijen. De keuzes maken de partijen zelf.

Bemiddeling

In België wordt een mediator een bemiddelaar genoemd. Maar in Nederland is bemiddelaar toch iets anders dan een mediator. Een bemiddelaar bemoeit zich meer op inhoudelijk niveau met het conflict. Hij zoekt actief naar de botsende belangen en standpunten en komt dan met een voorstel voor een oplossing, waar de partijen wel of niet mee akkoord kunnen gaan. Een bemiddelaar beïnvloedt dus de uitkomst van het proces. Het voordeel is dat er snel een regeling gevonden kan worden of een schikking kan plaatsvinden. Het nadeel is dat het niet de oplossing is van de partijen zelf, de partijen staan er mogelijk niet helemaal achter. Bovendien kan nieuwe onenigheid of een nieuw geschilpunt snel de kop opsteken, omdat er niet gewerkt is aan de onderlinge relatie en de onderliggende oorzaken van de verdeeldheid.

Onderhandelen

Onderhandelen kan een onderdeel zijn van een mediation of bemiddeling, met name bij de probleemoplossende mediation benadering. Kort gezegd is een onderhandeling is een proces waarmee twee personen of groepen (de partijen) proberen om door middel van voorstellen en tegenvoorstellen tot een overeenkomst te komen.

Interculturele mediation

Bij mediation gaan partijen weer met elkaar in gesprek, de communicatie komt weer op gang. Bij interculturele communicatie en cultuurverschillen is er niet alleen sprake van een taal barriere. Ook kunnen aan bepaalde woorden in een bepaalde context in de ene cultuur een andere betekenis aan gehecht worden. De woorden van mensen kunnen op verschillende wijze geïnterpreteerd worden. De interculturele mediator heeft aandacht voor dit aspect van communicatie.

Voor meer over interculturele mediation verwijs ik naar het hoofdstuk: Interculturele mediation: Mediation bij cultuurverschillen.

 

Hoe kan ik u helpen? 

Heeft u vragen of wilt u eens met mij in gesprek neem dan contact op via +316 2393 5943.  Ook kunt u mij een email zenden naar: info@carlijnubbens.nl.